Naše zvířata, nejen na výstavě, krmíme krmivy VERSELE-LAGA. K dostání ve všech dobrých obchodech, nebo na adrese: CZanidis, s.r.o. Košíkov 76, 595 01 Velká Bíteš

anidis.jpg

Další informace o dění v organizaci naleznete zde: facebook/zocshbohdalov

facebook.jpg

Deutsche informationen

deutschland1.gif

Mediálním partnerem je:

croregion.jpg

Náš tradiční dodavatel čestných cen a pohárů

sporthobby-half-banner.jpg

Spolupořadatelem akcí pro děti je Základní škola a mateřská škola Bohdalov

ZSBohdalov.jpg

Kdo je přihlášen

Právě připojeni - hostů: 1192 

TRŽNÍ ŘÁD FARMÁŘSKÝCH TRHŮ PŘI VÝSTAVĚ ČSCH BOHDALOV

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

TRŽNÍ ŘÁD FARMÁŘSKÝCH TRHŮ PŘI VÝSTAVĚ ČSCH BOHDALOV

(dále jen „Tržní řád“)

Pořadatel:  ZO ČSCH Bohdalov

Místo podnikání trhů: 592 13  Bohdalov,  IČO: 48895296

 

I.  Farmářské trhy

1. Farmářskými trhy se rozumí prodejní akce za podmínek dále stanovených (dále jen „Farmářské trhy“ nebo též „akce“).

2. Farmářské trhy se konají ve dnech:

- sobota  5.10.2013 od 8:30 do 16:30 hodin

- neděle  6.10.2013 od 8:30 do 12:30 hodin

3. Farmářské trhy jsou přístupné veřejnosti.

4. Pořadatelem akce je: ZO ČSCH Bohdalov

Farmářské trhy se konají v prostranství obce Bohdalov před budovou Základní školy.

II. Předmět prodeje a základní podmínky

1. Předmětem prodeje může být výhradně zboží, které tematicky odpovídá charakteru Farmářských trhů, vychází ze zemědělské a venkovské tradice a jedná se o potraviny a jiné zemědělské produkty a řemesla. Jde jmenovitě o:

- mlékárenské produkty

- pekařské výrobky

- masné výrobky

- ovoce a zeleninu

- květiny čerstvé, řezané, bylinky

- sadbu všeho druhu

- vína a mošty

- lesní a sušené plody

- BIO – produkty

- chovatelské potřeby

- další zboží a řemesla související

2. Od výše uvedeného sortimentu zboží se může Prodejce odchýlit se souhlasem Pořadatele, při zachování charakteru Farmářských trhů.

3. Prodejním místem se rozumí zejména stánek vlastní, nebo zapůjčený od pořadatele.

III.  Prodejci

1. Prodej na Farmářských trzích mohou provozovat právnické nebo fyzické osoby nebo jiné osoby, které mají oprávnění k předmětné činnosti (dále jen „Prodejce“).

2. Prodej není povolen osobám mladším 15 – ti let a osobám jinak nezpůsobilým k této činnosti.

3. Každý z Prodejců je povinen mít uzavřenou platnou smlouvu s Pořadatelem Farmářských trhů, v níž zejména osvědčí svůj souhlas s Tržním řádem a jeho dodržováním a s desaterem státní veterinární správy k prodeji na farmářských trzích (viz. Příloha č. 1).

IV.  Podmínky prodeje

1. Podmínky prodeje jsou dány Veterinárními a hygienickými podmínkami prodeje živočišných produktů na farmářských trzích, které jsou přílohou č. 1 tohoto tržního řádu.

2. Pro podmínky prodeje dále jmenovitě platí, že:

a) prodávané zboží musí být viditelně označeno cenou (na zboží nebo v jeho bezprostřední blízkosti).

b) Prodejce nesmí o zboží uvádět nepravdivé údaje, ani nesmí docházet ke klamání spotřebitele jiným způsobem.

c) Prodejce je povinen uvolnit průchod nebo průjezd pracovníkům záchranné služby, hasičům, PČR, Městské policii nebo jiným osobám v závažných případech.

d) Osoby prodávající potravinářské zboží musí mít u sebe platný zdravotní průkaz, musí dodržovat hygienické předpisy a odpovídají za zdravotní nezávadnost prodávaného zboží.

e) Prodejci jsou povinni dodržovat obecně závazné předpisy pro prodej daného druhu zboží (např. prodávat z chladících zařízení v případech, kdy je to

požadováno, apod.)

f) Prodejci jsou povinni zajistit, aby osoby realizující prodej byly schopny komunikovat a dorozumět se v českém nebo slovenském jazyce. Osoby realizující prodej jsou povinny mít u sebe průkaz totožnosti. Informace o zboží a ceně musejí být uvedeny v českém jazyce.

g) Prodejce nesmí odkládat své osobní věci ani zboží na stavební prvky okolních subjektů (např. na zábradlí, ozdobné květináče apod.).

h) Prodejce je povinen zajišťovat úklid svého prodejního místa a jeho bezprostředního okolí, a to průběžně po celou dobu prodeje a odpad je povinen třídit.

i) Prodejce je povinen při ukončení prodeje v daný den své prodejní místo a jeho okolí uklidit, tzn. odstranit veškeré odpady a s sebou přivezené věci.

Prodejce není oprávněn odpady vzniklé z jeho podnikatelské činnosti ukládat do sběrných nádob, jejichž uživatelem je jiný subjekt, pokud s ním nemá Prodejce uzavřenou příslušnou smlouvu. Prodejce je povinen zajistit likvidaci těchto odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a vyhláškou č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Tuto skutečnost je povinen doložit při kontrole příslušnými doklady.

j) Prodejce je povinen v čase vyklizení Pozemku opustit Pozemek a odvézt s sebou veškeré své věci (odpady, prodejní zařízení, neprodané zboží, vozidla, atd.).

V.  Činnost Pořadatele

1. Organizaci a provoz Farmářských trhů řídí Pořadatel.

2. Místo konání Farmářských trhů bude viditelně označeno. V přilehlém Domu kultury jsou prodejcům k dispozici veřejné toalety, rozdělené na dámy a pány. Stejně tak je zde zajištěna tekoucí voda, která bude během konání trhu k dispozici nejen prodejcům, ale např. i návštěvníkům k umytí rukou, omytí ovoce apod. V místě je k dispozici rozvaděč pro připojení spotřebičů nezbytných pro prodej zboží.

3. Pořadatel zejména:

- určuje prodejní místa a schvaluje způsob prodeje, zejména s ohledem na možnost průchodu a průjezdu a kapacitu Pozemku

- koordinuje navážení zboží, stavbu trhů a parkování vozidel Prodejců, jakož i jejich pohyb v místě konání Farmářských trhů

- vede evidenci Prodejců

- dohlíží na dodržování stanovených podmínek prodeje a dodržování tohoto Tržního řádu;

- zajišťuje, aby v prostoru trhu nebyl realizován prodej mimo prodejní místa (např. pochůzkový prodej, přímý prodej ze zavazadel, apod.)

4. Pořadatel je oprávněn dávat přiměřené pokyny Prodejcům i účastníkům akce v rámci organizace akce, bezpečnosti a pořádku.

5. Pořadatel je oprávněn ukončit činnost jednotlivého Prodejce, pokud dochází k porušování tohoto Tržního řádu nebo právního předpisu; v případě méně závažného porušení tehdy, pokud Prodejce na výzvu Pořadatele neprovede okamžitou nápravu nebo k porušení dojde opakovaně. Pokud dojde k ukončení činnosti Prodejce rozhodnutím Pořadatele, je Prodejce povinen bez odkladu přerušit prodej, naložit své zboží a ostatní své věci, uklidit své prodejní místo a místo konání Farmářských trhů neprodleně opustit.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení tohoto Tržního řádu nezbavují Pořadatele, Prodejce ani ostatní osoby, kterých se to týká, povinnosti dodržovat závazné právní předpisy, zejména právní předpisy o živnostenském podnikání, ochraně zdraví, ochraně spotřebitele, prodeji potravin, požární předpisy, předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, apod., včetně Tržního řádu.

2. Ustanovení tohoto Tržního řádu nezbavují Pořadatele, Prodejce ani ostatní osoby, kterých se to týká, povinnosti postupovat v souladu s pro ně závaznými rozhodnutími, povoleními či souhlasy správních úřadů, a uposlechnout pokynů oprávněných pracovníků těchto správních úřadů, PČR nebo Městské policie HMP, pokud k nim jsou ze zákona oprávněni.

3. V případě sporu o výklad některého ustanovení tohoto Tržního řádu platí, že přednost mají obecně závazné právní předpisy a na ně navazující správní, soudní nebo jiná obdobná rozhodnutí.

4. Tržní řád je platný v každý den konání Farmářských trhů.

5. Tržní řád se vyvěšuje v den konání Farmářských trhů na viditelném místě.