Naše zvířata, nejen na výstavě, krmíme krmivy VERSELE-LAGA. K dostání ve všech dobrých obchodech, nebo na adrese: CZanidis, s.r.o. Košíkov 76, 595 01 Velká Bíteš

anidis.jpg

Další informace o dění v organizaci naleznete zde: facebook/zocshbohdalov

facebook.jpg

Deutsche informationen

deutschland1.gif

Mediálním partnerem je:

croregion.jpg

Náš tradiční dodavatel čestných cen a pohárů

sporthobby-half-banner.jpg

Spolupořadatelem akcí pro děti je Základní škola a mateřská škola Bohdalov

ZSBohdalov.jpg

Kdo je přihlášen

Právě připojeni - hostů: 892 

Vyhlášení 51. ročníku olympiády mladých chovatelů

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Převzato ze stránek: http://cschdz.eu/mladez/omch-vyhlaseni.aspx

 

VYHLÁŠENÍ CK 51. ROČNÍKU OLYMPIÁDY MLADÝCH CHOVATELŮ

Pořadatel soutěže:

Český svaz chovatelů

Vyhlašovatel jednotlivých ročníků soutěže:

ÚVV ČSCH – ÚKPMCH ČSCH

Cíl a poslání soutěže:

Olympiáda mladých chovatelů (OMCH) je jednou z forem soustavné práce s dětmi a mládeží v rámci organizované náplně volného času. Tato soutěž umožňuje mladým chovatelům uplatnit soutěžní formou své znalosti v oblasti chovatelství. OMCH svým způsobem zvyšuje zájem dětí a mládeže o systematickou práci s živou přírodou, včetně její ochrany. Rozvíjí přirozenou dětskou soutěživost a rozšiřuje společenský a kulturní rozhled dětí a mládeže a podporuje smysl pro fair play. Posláním soutěže je zároveň získávat začínající mladé chovatele pro organizované chovatelství, tj. členství v ČSCH.

Soutěž je určena:

- jednotlivým mladým chovatelům organizovaným ve všech základních organizacích Českého svazu chovatelů (ZO ČSCH),

- členům chovatelských kroužků při ZO ČSCH,

- členům zájmových kroužků při Domech dětí a mládeže, Stanicích mladých přírodovědců aj.,

- neorganizovaným dětem ze základních, středních a učňovských škol

Soutěžní kategorie:

I. Děti, které v kalendářním roce dovrší 6 až 14 let (včetně), tj. ročníky narození 2013–2005.

II. Děti, které v kalendářním roce dovrší 15 až 18 let (včetně), tj. ročníky narození 2004–2001.

O zařazení do jednotlivých kategorií rozhoduje jednoznačně rok narození (nikoliv měsíc).

Soutěž se člení do 11 chovatelských odborností:

Králíků, drůbeže (hrabavé i vodní), holubů (včetně poštovních), ovcí a koz, okrasného ptactva (včetně kanárů, bažantů, pávů, okrasných kachniček, křepelek, hrdliček a holoubků), akvarijních rybek, terarijních živočichů, drobných hlodavců (včetně morčat), koček, psů, činčil jihoamerických, fretek.

Organizační struktura soutěže:

Soutěž je třístupňová a její organizaci postupně zajišťují:

- ZO ČSCH ve spolupráci s DDM, Stanicemi mladých přírodovědců, chovatelskými kroužky při školách

apod.

- Územní organizace ČSCH za aktivní účasti OKMCH.

- ÚKPMCH, při pořádání mezinárodního kola ve spolupráci s ÚKPM SZCH.

Místní kola:

a) Zajišťují je ZO ČSCH ve spolupráci s DDM, SMP apod. a je třeba je uskutečnit do termínu stanoveného ÚKPMCH v harmonogramu soutěže.

b) Úkolem je výběr soutěžících do okresního kola na základě prokázaných odborných znalostí a vypracované písemné práce.

c) Je důležité, aby téma písemné práce bylo jednoznačně stanoveno. Má to vliv při jejím hodnocení, jak se soutěžící vypořádal s jejím rozsahem. Je možné, aby mladí chovatelé soutěžili současně ve více odbornostech a v nich i postoupili do vyšších kol.

d) Hodnocení soutěžících provádí odborníci zajištění pořadatelem (za případné spolupráce dalších subjektů).

e) Náklady spojené s konáním místního kola hradí pořádající ZO ČSCH za spoluúčasti dalších subjektů a za podpory získaných sponzorů.

f) Pokud je soutěžících pro místní kolo málo (po jednom v odbornosti), není bezpodmínečně nutné místní

kolo konat a soutěžící postoupí přímo do kola okresního.

Okresní kola:

a) Zajišťují je OO ČSCH – OKPMCH či na základě pověření některá ZO ČSCH (za případné spolupráce škol, DDM, SMP apod.) a je třeba je uskutečnit nejpozději do termínu stanoveného ÚKPMCH v harmonogramu soutěže. Termín konání okresního kola je třeba do stanoveného data nahlásit tajemnici komise. Okresních kol se zúčastňují také mladí chovatelé z organizací mimo řízení OO ČSCH (ze ZO ČSCH přímo řízených jednotlivými sekcemi – většinou specializovaných organizací). Okresním organizacím doporučujeme s těmito organizacemi navázat spolupráci a dále také se všemi institucemi, které se svou náplní věnují chovatelství. Pokud se OO ČSCH a ZO ČSCH přímo řízené sekcí nedohodnou, oznámí tuto skutečnost ÚKPMCH, která rozhodne, kdo okresní kolo uspořádá. Obdobně, pokud okresní organizace kolo nepořádá a přihlásí se děti, které chtějí za tento okres soutěžit, je OO ČSCH povinna oznámit tuto skutečnost (s řádným odůvodněním) ÚKPMCH, která rozhodne, kde se děti okresního kola zúčastní. Výjimečně je možné, aby se zájemci o soutěž z neaktivních okresů přihlásili přímo ÚKPMCH.

b) Náklady spojené s konáním okresního kola hradí pořádající OO ČSCH ze svého rozpočtu za spoluúčasti dalších subjektů a za podpory získaných sponzorů. Zapojí-li se do soutěže také děti z organizací mimo řízení OO ČSCH či neorganizované děti, mohou pořadatelé požadovat úhradu poměrné části nákladů (účastnický poplatek). K získání prostředků na pořádání okresního kola je vhodné včas požádat okresní města a kraje o granty či dotace.

c) Z organizačních i ekonomických důvodů je možno po vzájemné dohodě uspořádat okresní kolo společně pro více okresů v rámci kraje. Za každý okres pak postupuje regulérní počet soutěžících.

d) Do celostátního kola soutěže může postoupit z každého okresu za každou odbornost po jednom soutěžícím z každé kategorie, (tj. v současnosti max. 22 soutěžících), navíc případní vítězové z CK/MK soutěže z předchozího roku (tzn. i nejlepší účastníci z mezinárodního kola soutěže, pokud se umístili na 2. místě za soutěžícími ze Slovenska), pokud budou splňovat věkovou hranici pro účast v soutěži. Je vyloučeno, aby neobsazená místa v jednotlivých odbornostech a kategoriích byla obsazena soutěžícími z jiných okresů. Mladý chovatel může soutěžit jen za okres, kde je členem ZO. Nečlen ČSCH soutěží za okres, kam spadá jeho chovatelský kroužek apod. a kde se zúčastnil OK (není striktně vázáno na bydliště). Okres dále může navíc nominovat 1 soutěžícího z libovolné odbornosti a věkové kategorie na tzv. divokou kartu, přičemž toto uvede v přihlášce do speciální kolonky k tomu určené. Platí, že jeden okres má k dispozici pouze jednu „divokou kartu“.

e) Po uskutečnění okresního kola OO ČSCH pečlivě a čitelně vyplní přihlášku všech soutěžících za okresní organizaci (vítěze CK z předchozího roku označí poznámkou „VCK“) a se všemi písemnými pracemi je dodá do stanoveného termínu tajemnici ÚKPMCH. Formulář přihlášky je umístěn na webové stránce ČSCH – mladí chovatelé (www.cschdz.eu). Přihláška soutěžního družstva bude potvrzena razítkem pořadatele okr. kola, tj. příslušné OO ČSCH (ev. ZO přímo řízené ÚOK) a podpisem odpovědného funkcionáře. Přihláška musí obsahovat všechny předepsané údaje o soutěžících a vedoucím soutěžního družstva okresu, který bude soutěžící doprovázet na MK soutěže, jelikož na ně budou směřovány všechny další pokyny k soutěži. Vedoucí musí být starší 18 let. Přihlášku nutno vyplnit čitelně – na stroji nebo počítači, aby se předešlo nepřesnostem hlavně u jmen. Je nezbytné vyplnit všechny údaje (celé datum narození, přesná adresa, telefonní a e-mailové spojení). Přílohou přihlášky je vyplněné hlášení o konání základních a okresních kol olympiády v daném okrese, počtu mladých chovatelů dle předepsaného členění a další údaje o činnosti mladých chovatelů a formulář GDPR. Nedodržení stanoveného termínu znamená, že přihlášky do celostátního kola nebudou zaregistrovány a soutěžící se nebude účastnit!

Celostátní kolo

a) V roce 2019 je po dohodě s ÚKPM SZCH mezinárodní kolo pořádáno v SR.

b) Pořadatelstvím mezinárodního kola byla pověřena ZO ČSCH Přerov

c) Výše účastnického poplatku pro tento ročník je pro soutěžícího člena ČSCH 500,- Kč, soutěžícího nečlena ČSCH 1500,- Kč a nadbytečný doprovod po předchozím nahlášení a schválení pořadatelem (vedoucí navíc, rodiče dětí aj.) 2000,- Kč, pokud ÚKPMCH v odůvodněných případech nerozhodne jinak. Výše účastnického poplatku se pro soutěžící odvíjí od jejich členství v ČSCH v době konání okresního kola. Jestliže je v této době soutěžící členem ČSCH platí na MK snížený účastnický poplatek. Pokud soutěžící neprokáže členství nebo není členem ČSCH v době konání okresního kola, platí účastnický poplatek ve výši 1.500,- Kč.

d) Členství bude ověřováno v centrální evidenci členů ČSCH. Jednoznačně musí být prokázáno: zaplacení čl. příspěvku na daný rok a datum vstupu do ZO ČSCH.

e) Účast jednoho vedoucího soutěžního družstva z okresu je hrazena z rozpočtu ČSCH, vysílající OO ČSCH mu však hradí cestovní náklady. V případě, že má soutěžní družstvo nad deset soutěžících, může jet za stejných podmínek druhý vedoucí. Případný další vyslaný vedoucí (po dohodě s ÚKPMCH) –vysílající OO ČSCH za něj hradí nejen cestovní náklady, ale i účastnické poplatky ve stanovené výši.

f) Na závěr celostátního kola jsou vyhlašovány výsledky jednotlivých okresů a postupující do mezinárodního kola.

Mezinárodní kolo:

a) V roce 2019 je po dohodě s ÚKPM SZCH mezinárodní kolo pořádáno v SR.

b) Soutěžící ze zapojených zemí na základě dohody o reciprocitě účastnický poplatek při účasti v mezinárodním kole neplatí.

c) Účastníci mezinárodního kola, z účastnických zemí, soutěží o pořadí společně se soutěžícími z pořádající země.

Celostátní/Mezinárodní kolo (CK/MK) sestává z hodnocení

- soutěžícím zpracované písemné práce na zvolené téma v dané chovatelské odbornosti na základě vlastního pozorování;

- odborného testu znalostí dané chovatelské odbornosti;

- poznávání plemen a barevných variet zvířat a živočichů v dané chovatelské odbornosti;

- odborného pohovoru v dané chovatelské odbornosti;

Soutěžící se může zúčastnit CK/MK i ve více chovatelských odbornostech, když pro všechny splní předepsané podmínky (výjimku mají pouze vítězové CK/MK z předchozího roku, kteří postupují přímo a nemusí podstoupit soutěž v okresním kole, musí však v termínu odevzdat písemnou práci).

Přihlášením do soutěže dává soutěžící automatický souhlas k případnému zveřejnění své písemné práce v časopise Chovatel nebo jiném odborném časopisu a souhlasí se zpracováním a použitím svých osobních údajů v souvislosti s chovatelskou olympiádou.

ÚKPMCH vydá k CK/MK soutěže informační brožuru, která bude obsahovat seznam všech soutěžících podle chovatelských odborností a soutěžních kategorií. Slouží zároveň jako pozvánka k účasti se všemi potřebnými informacemi a pokyny. Je rozesílána všem soutěžícím a vedoucím soutěžních družstev z okresů a bude dostupná i na webu ČSCH. Součástí brožury je i prezentace sponzorů CK/MK.

Při příležitosti konání CK/MK soutěže se uskuteční neformální aktiv pracovníků s mládeží z okresních organizací a jednotlivých odborností.

Vyhlášení příslušného ročníku soutěže je publikováno v časopise Chovatel a zveřejněno na webové stránce ČSCH: www.cschdz.eu /mladí chovatelé/.

Zájemci o zapojení mladých chovatelů do soutěže kontaktují funkcionáře ze svého regionu nebo přímo ÚKPMCH – tajemnici komise p. Lenku Polákovou Kadeřábkovou, Maškova 3, 182 53 Praha 8 – Kobylisy, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.: 734 621 754.

Účastníci všech stupňů olympiády jsou prostřednictvím ÚKPMCH pojištěni pro případ úrazu, vedoucí soutěžních družstev, všichni organizátoři a zkušební komisaři jsou dále pojištěni na odpovědnost za způsobenou škodu.

Zásady pro zpracování písemné práce

- práce se bude týkat pouze pozorování zvířat jednoho druhu v dané chovatelské odbornosti,

- musí se jednat o samostatnou práci vycházející z vlastních poznatků,

- nehodnotí se opisování textů z odborné literatury,

- délka pozorování není určena, ale musí obsahovat pozorování uskutečněné v období soutěžního roku, který trvá od května do dubna (roku ve kterém se koná finále soutěže). Je přípustné, aby soutěžící v písemné práci navazoval na pozorování, která již provedl v předchozích letech. Nelze soutěžit se zcela totožnou (tj. nerozšířenou) prací z minulého roku, soutěžící může být z tohoto důvodu diskvalifikován.

- doporučený rozsah písemné práce v závislosti na věku a vyspělosti soutěžícího je do 20 stran celkem.

- pro úpravu textu ve Wordu je doporučeno písmo Times New Roman, velikost písma 12, styl normální,

řádkování 1,5.

- na první straně bude uvedena chovatelská odbornost, věková kategorie, téma písemné práce, jméno a příjmení, bydliště, datum narození a e-mail soutěžícího, dále může být uvedena jeho mateřská ZO ČSCH (případně kroužek DDM, škola apod.). Vzor titulky – ke stažení na www.cschdz.eu v sekci mladí chovatelé.

- na druhé straně obsah písemné práce, vč. čísla stránek

- v úvodu – důvod vybraného tématu písemné práce, dosud nabyté chovatelské zkušenosti, pomoc rodičů, vedoucího kroužku apod.,

- vlastní práce – popis chovaného zvířete, krmení, ustájení, pozorování týkající se rozmnožování a odchovu, výstavnictví, apod. podle zvoleného oboru a tématu,

- celou práci doplnit fotografiemi, grafy, nákresy apod. týkajícími se zvoleného tématu,

- u výstavních odborností přiložit oceňovací lístky a jiné dokumenty týkající se zvířat uvedených v písemné práci, uvést k nim diskuzi.

- závěr představuje důležitou součást práce. Musí obsahovat shrnutí, tj. celkové zhodnocení pozorování, získané poznatky a zkušenosti, úspěchy i neúspěchy.

- nezbytné je uvedení použité literatury, z níž soutěžící čerpal (název, autor, rok vydání, vydavatel, konkrétní webové stránky apod.), event. lze využít odkaz www.citace.com (karta „Vytvořit citaci“). Taktéž musí být uveden případný odborný poradce, pokud jej soutěžící měl.

- na poslední stránce uvést čestné prohlášení, že soutěžící zpracoval písemnou práci samostatně a souhlas s případným zveřejněním práce – tuto skutečnost potvrdí svým podpisem autor a za nezletilé i zákonný zástupce, viz vzor.

- jednotlivé stránky práce nutno očíslovat vzestupnou číselnou řadou, v případě přepisu na PC uvést, kdo práci přepsal (pokud dítě ještě nepracuje s PC na potřebné úrovni, převede písemnou práci do elektronické podoby vedoucí kroužku či rodič).

- písemné práce budou předkládány jak v písemné, tak i v elektronické podobě (.pdf, . doc, .docx) pomocí „uložit jako“ v programu Word a nebo například pomocí programu PDF creator, který je zdarma ke stažení na stránkách www.slunečnice.cz (odkaz: http://www.slunecnice.cz/podnikani-a-kancelar/pdf/).

V elektronické podobě budou zasílány na e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ve stejném termínu, který platí pro odevzdání písemných prací. Pro rozsáhlé práce možno využít www.uschovna.cz.

Hodnocení soutěžících

Hodnocení písemné práce maximálně 20 bodů

Bodové hodnocení platí pro všechny stupně soutěže a pro obě soutěžní kategorie.

V CK/MK kole hodnotí písemnou práci vždy minimálně tříčlenná komise, kde je zastoupen nominovaný zástupce příslušné odborné sekce a člen ÚKPMCH jako její předseda. Do zkušební komise mohou být přizváni i externí odborní spolupracovníci.

Hodnotí se:

I. - Vlastní pozorování (odborný přínos písemné práce, vyčerpání vybraného tématu, tvůrčí přístup autora a jeho postřehy)

II. - Grafy, kresby, obrázky, fotografie, tabulky, oceňovací lístky a jiné dokumenty

III. - Závěr písemné práce a její celkové zpracování

Hodnocení odborného pohovoru maximálně 20 bodů

Okresní kola: dle uvážení pořadatele - není podmínkou!

CK/MK: I. a II. kategorie

1) Při pohovorech se hodnotí znalosti soutěžícího z chovatelské problematiky. Dále se hodnotí projev soutěžícího a všeobecné znalosti z chovu a odbornosti.

2) Hodnotící komise je tříčlenná. Výsledným bodovým ohodnocením je průměr hodnocení jednotlivých členů komise. Hodnocení probíhá uzavřeně, za vyloučení přítomnosti jiných osob.

Hodnocení písemných testů maximálně 30 bodů

Okresní kola: I. a II. kategorie – 30 otázek

Za každou správnou odpověď se započítává maximálně 1 bod. Testy si připraví pořadatelé okresních kol. Jako vodítko pro zpracování otázek lze použít Sborník otázek pro OMCH, který v roce 2017 vydala ÚKPMCH a je zveřejněný i na svazovém webu. OO ČSCH si jej mohou také vyžádat u tajemnice ÚKPMCH.

Mezinárodní kolo: I. a II. kategorie – 30 otázek

Za každou správnou odpověď se započítává maximálně 1 bod. Testy vypracují pověření zástupci jednotlivých sekcí, event. spolupracující odborníci. Je nutné, aby byly v testech otázky zahrnující co nejširší oblast dané odbornosti. U odborností zahrnujících velký počet druhů – s přihlédnutím k spektru, které je zastoupeno v soutěžních pracích. Podoba testu je stejná jako v publikovaném Sborníku – tj. 3 varianty odpovědí (a,b,c), pouze jedno řešení správné.

Hodnocení podávaček maximálně 30 bodů

Okresní a mezinárodní kolo: I. a II. kategorie – 30 živých jedinců nebo obrázků či jejich kombinace.

Za každou správnou odpověď se započítává maximálně 1 bod. To platí, i když je zkušební porotou požadován mimo českého i latinský název. Zkušební komise sama rozhodne o možnosti udělovat půl bodu či čtvrt bodu.

Poznávačky pro okresní kolo zajistí pořadatel. Pro mezinárodní kolo ji zajišťují pověření zástupci jednotlivých sekcí.

Je nutné, aby byla v poznávačce obsažena co nejširší oblast zvířat dané odbornosti, u odborností s velkým rozsahem (akvaristika, teraristika, okrasné ptactvo) se zaměřením na oblast, která se nejvíce vyskytuje v písemných pracích.

Obecné soutěžní a hodnotící zásady pro MK

1) Maximální počet je 100 bodů

2) V případě shodného celkového součtu bodů u dvou nebo více soutěžících, rozhoduje o lepším umístění lépe hodnocená poznávačka. V případě shodného výsledku budou soutěžícím předkládány další poznávačky, které rozhodnou o lepším umístění. (Tato zásada platí obdobně i pro místní a okresní kola soutěže).

3) Soutěžící je diskvalifikován v případě, že v některé ze čtyř částí soutěže nezíská žádný bod (např. z důvodu, že použil do MK nerozšířenou písemnou práci z předchozího roku, při odborném pohovoru nezodpověděl žádnou položenou otázku apod.).

4) Výsledky MK budou zveřejněny v chovatelských časopisech a umístěny na webových stránkách ČSCH. Okresy, které měly v MK soutěžící, obdrží výsledkovou listinu buď přímo na MK, nebo elektronickou formou max. do jednoho měsíce po ukončení soutěže a to na adresu předsedy OKPMCH nebo vedoucího delegace soutěžících na MK.

5) V rámci CK se na základě dosažených výsledků jednotlivců ve všech soutěžních odbornostech vyhodnocuje nejúspěšnější okres. Započítávají se 1. – 3. místa v každé odborností a věkové kategorii podle olympijského systému. Rozhodující je počet lépe umístěných soutěžících. V první řadě rozhoduje nejvíce 1. míst, poté 2. a nakonec 3. míst. V případě shody v počtu získaných 1. míst rozhoduje vyšší počet získaných 2. míst, následně i zde v případě shody rozhoduje vyšší počet získaných 3. míst. V případě rovnosti počtu získaných 3. míst u dvou a více okresů bude doplňujícím kritériem celkový počet soutěžících, když lepší je ten okres, kterému stačilo méně soutěžících k získání stejného počtu hodnocených míst. Vítězný okres získává pohár. Pořadí okresů na dalších /nemedailových/ místech se stanovuje stejným způsobem, tedy tak, že lepší je ten okres, kterému stačilo méně soutěžících k získání stejného umístění.

6) O vítězi mezinárodní soutěže rozhoduje počet získaných medailových míst stejným způsobem, jako je to u soutěže mezi okresy v odbornostech a kategoriích, které byly obsazeny soutěžícími z obou zemí. Vítěznému národnímu družstvu se na dobu jednoho roku propůjčuje putovní pohár.

7) Hodnotící komise ve výsledkovém protokolu uvede písemné práce doporučené k otištění.

8) Jeden soutěžící může reprezentovat na MK pouze jednu soutěžící zemi.

HARMONOGRAM SOUTĚŽE:

do 5. 11. 2018 – ÚKPMCH projedná a sestaví soutěžní podmínky pro vyhlášení OMCH

do 15. 11. 2018 – ÚVV ČSCH vyhlásí 51. ročník olympiády na rok 2019

do 28. 2. 2019 – OO ČSCH stanoví termíny a podmínky pro konání místních a okresních kol a seznámí

s nimi ZO ČSCH, DDM, SMP, školy apod. Konání okresních kol soutěže musí OO ČSCH nahlásit tajemnici komise taktéž do 28. 2. 2018!

do 31. 3. 2019 – zájemci o pořádání CK/MK pro r. 2021 a 2022 zašlou žádost ÚKPMCH

do 15. 4. 2019 – proběhnou v ZO ČSCH místní kola olympiády

do 15. 5. 2019 – proběhnou okresní kola olympiády

do 15. 4. 2019 – proběhnou v ZO ČSCH místní kola olympiády

• do 30. 4. 2019 – příslušné odborné sekce ČSCH nahlásí člena (ev. i jeho zástupce) do hodnotící komise

do 15. 5. 2019 – proběhnou okresní kola olympiády

• do 2. 6. 2019 – dodají OO ČSCH tajemnici komise přihlášky všech soutěžících spolu s jejich

písemnými pracemi a přílohou s hlášením o uskutečnění okresního kola OMCH

8. 6. 2019 – se uskuteční zasedání ÚKPMCH spolu se zástupci jednotlivých sekcí a přizvanými

odborníky k ustavení hodnotících komisí a rozdělení soutěžních prací, včetně objasnění

a ujednocení způsobu jejich hodnocení.

do 15. 6. 2019 – budou tajemnici komise dodány podklady pro zařazení do informační brožury MK

olympiády včetně propagace sponzorů

do 15. 7. 2019 – bude rozeslána informační brožura celostátního kola soutěžícím, vedoucím soutěžních

družstev okresů, členům hodnotících komisí, informativně i ostatním nezapojeným OO

ČSCH a předsedům KS ČSCH a zveřejněna na webu ČSCH ve formátu .pdf

• 7. 8. 11. 8. 2019 – proběhne CK 51. ročníku Olympiády mladých chovatelů v Přerově,

v rámci CK proběhne 9. 8. 2019 – neformální aktiv pracovníků s dětmi a mládeží

Projednáno a schváleno Konferencí pracovníků s mládeží dne 5. 11. 2018